postheadericon PWT Group forpligter sig til sikre og anstændige arbejdsvilkår

Clean Clothes Campaign Danmark

Tekstilarbejdere Bangladesh 1000xPWT Group som bl.a. har tøjkæderne Tøjeksperten og Wagner forpligter sig nu til fremadrettede tiltag som skal bidrage til sikre og anstændige arbejdsvilkår for arbejderne på de fabrikker som producerer deres tøj.

Mandag, den 24. april 2017 var det 4 år siden kollapset af Rana Plaza bygningen i Bangladesh. Kollapset blev den katastrofe der med 1134 døde og tusindvis af sårede er den største katastrofe i tekstilproduktionens historie. Blandt de 30 brands som fik produceret på fabrikken var også danske PWT Group.

Clean Clothes Campaign Danmark og Aktive Forbrugere har i 4 år ført kampagne for at få PWT Group til at anerkende deres medansvar for katastrofen og iværksætte fremadrettede tiltag som skal bidrage til sikre og anstændige arbejdsvilkår for arbejderne på de fabrikker som producerer deres tøj.

Som led i kampagnen har Clean Clothes Campaign Danmark og Aktive Forbrugere klaget over PWT Group til Mæglings- og Klageinstitutionen for Ansvarlig Virksomhedsadfærd (MKI) for manglede nødvendig omhu (Due Diligence), da PWT Group havde produktion på Rana Plaza. Bl.a. blev der klaget over, at at PWT Group ikke havde sikret sig at bygningen var godkendt til industriproudktion.

MKIs udtalelse fra oktober 2016 gav Clean Clothes Campaign Danmark og Aktive Forbrugere medhold i klagen da MKI bl.a. fastslog at PWT Group havde: ".. undladt at stille krav ... om at sikre de ansattes grundlæggende menneske- og arbejdstagerrettigheder, herunder træffe passende foranstaltninger til at sikre sundhed og sikkerhed på arbejdspladserne jf. OECD's retningslinjer, kap. V, punkt 4, c."

Fra november 2016 har Clean Clothes Campaign Danmark og Aktive Forbrugere sammen med Mellemfolkeligt Samvirke videreført kampagnen mod PWT Group. Kampagnens formål er at fastholde PWT Group på de anbefalinger MKI fremsatte i deres endelige udtalelse. Vi har ført kampagne for at minde PWT Group om, at de offentligt skal melde ud, hvilke tiltag de gør for at sikre arbejdernes sikkerhed og rettigheder. Dette har vi bl.a. gjort med aktioner foran Tøjeksperten-butikker i København, helsides annonce i Politiken og mediearbejde.

Ny aftale om for sikre og anstændige arbejdsvilkår
PWT Group har nu indgået af aftale med Mellemfolkeligt Samvirke om at få sparring på deres arbejde med at videreudvikle koncernens systemer og processer for at sikre den bedst mulige håndtering af risici i forbindelse med virksomhedens produktion og drift. PWT Group har ligeledes fremlagt en liste over tiltag, de er i gang med. Med andre ord er PWT Group i gang med arbejdet for sikre og anstændige arbejdsvilkår for arbejderne på de fabrikker som producerer deres tøj.

Mellemfolkeligt Samvirke får med aftalen mulighed for at give mere indgående indblik i PWT Groups planer, indsatser og værktøjer for at fremme anstændige arbejdsvilkår i udviklingslande som Bangladesh. Denne del af aftalen er første skridt for at være i overensstemmelse med MKIs udtalelse hvor det fremgår at: "PWT Group bør gennemgå sine leverandørers selvevalueringer sammenholdt med en analyse af branche- og landerisici og på den baggrund udvælge, hvilke forhold, der skal kontrolleres. MKI anbefaler PWT Group at rapportere og kommunikere om dette arbejde og om hvilke tiltag, der er gennemført hos leverandøren for at forebygge potentielle risici jf. OECD's retningslinjer (...)."

Af fremadrettede indsatser PWT Group har forpligtet sig til kan bl.a. nævnes:

  • Intensiveret dialogen med koncernens leverandører om nødvendige forbedringer i forhold til fx arbejdsmiljø- og sikkerhed.
  • Krav om dokumentation for gyldige bygningstilladelser- og godkendelser, samt brandsikkerhedsgodkendelser fra alle aktive fabrikker.
  • Skærpet opmærksomhed på specifikke udfordringer i de lande, hvor PWT har produktion, bl.a. gennem dialog og møder hos fx DIEH, DM&T, Accord'en, og Foreign Trade Association. Et eksempel er Ashulia-konflikten i Bangladesh, hvor PWT har holdt os nøje opdateret på situationen og ikke mindst været i dialog med vores leverandører i området og understreget deres ansvar for bl.a. at sikre arbejdernes ret til ytringsfrihed og ret til at deltage i fagforeningsarbejde.
  • Forøget fokus på at følge op på leverandørers BSCI-arbejde for at styrke dialogen med leverandører om udfordringer og forbedringspunkter og anvende rapportinfo til at supplere koncernens risikovurdering.
  • Begrænsning af samarbejdsrelationer til udelukkende at omfatte Bangladesh-fabrikker, der er en del af Accorden.
  • Aktivt engagement i Accorden inklusiv forpligtelse til at bibeholde produktionsmængden i Bangladesh for at sikre arbejdspladser i landet. PWT Brands har fra 2013 til 2016 øget samhandelen med Bangladesh med 22%.
  • Styrket den målrettede træning i CSR og ansvarlig leverandørstyring for koncernens indkøbere.
  • Videreudviklet risikovurderingssystemet for at forbedre identifikation og håndtering af risici i forbindelse med forretningens produktion og drift.
  • Videreudviklet en checkliste, som indkøberne anvender til at vurdere fabrikkernes tilstand og arbejdernes forhold, så uhensigtsmæssigheder kan påtales og tjekkes igen ved næste besøg. Disse tjeks kører sideløbende med BSCI audits.

Det er en lovende udvikling, og tiltagene i den peger mod effektiv nødvendig omhu. Aktive Forbrugere og Clean Clothes Campaign Danmark er spændte på at se resultaterne, når PWT Group den 17. oktober, på årsdagen for MKIs udtalelse, rapporterer om udviklingen til MKI.

I lyset af det lange forløb med PWT Group, så er det også særdeles positivt og vigtigt at Mellemfolkelig Samvirke inddrages for at sikre at aftalen gennemføres og der kommer konkrete forbedringer på de fabrikker som producerer for PWT.